1. Bendrosios nuostatos.

 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
 • 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • 1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
 • 1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • 1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • 1.3.3. juridiniai asmenys;
 • 1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 • 1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
 • 1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Sutartis)  laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 4 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
 • 1.6. Pirkėjas sudarydamas Sutartį (žr. 1.5 punktą) patvirtina kad yra susipažinęs ir sutinka su Privatumo politika (toliau – Privatumo politika), patvirtinta UAB „Vilkaz“ direktoriaus 2023 m. kovo 2 d. Įsak. Nr. V-1, pateikta interneto svetainėje https://mimarket.lt/ (toliau – Interneto svetainė), yra neatsiejama šios sutarties dalis. 
 • 1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Privatumo politiką, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • 1.8. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • 2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 • 2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos ar burnos higienos prekių – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
 • 2.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 • 2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
 • 2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • 2.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • 2.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • 3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • 3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • 3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
 • 3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

 • 4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
 • 4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
 • 4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
 • 4.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
 • 4.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste (OPAY Mokėjimų surinkimo sistema). Tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „Luminor“ bankas; „Citadele“ bankas; „Šiaulių bankas“; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas ar kitais, kuriuos palaiko OPAY mokėjimų surinkimo sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
 • 4.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą ar apmoka bankiniu pavedimu per el. bankininkystės paskyrą.
 • 4.4.3. Atsiskaitymas mokėjimo platforma Paypal (Paypal Mokėjimų surinkimo sistema). Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam Paypal, kadangi visos piniginės operacijos vyksta Paypal sistemoje.
 • 4.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5. Prekių pristatymas.

 • 5.1.Pardavėjas užsakytų prekių pristatymui teikią prekių Pristatymo paslaugą (toliau – Pristatymas), kuri užsakomą iš prekių pristatymo paslaugų teikėjų (trečiųjų šalių).
 • 5.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja sumokėti Pristatymo kainą ir nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • 5.3. Pristatymo paslaugos kaina yra negrąžinama, išskyrus atvejus kai Pardavėjas nesuteikia pristatymo paslaugos ar Pirkėjui taikomos išimtys pagal Prekių grąžinimo ir keitimo taisykles (žr. 7 punktą „Prekių grąžinimas ir keitimas“).
 • 5.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • 5.5. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
 • 5.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 • 5.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 • 5.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 • 5.9. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6. Prekių kokybės, garantijos.

 • 6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Tam tikroms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos yra nurodomos tokių prekių aprašymuose bei detalizuojamos prekės gamintojo garantiniame talone. Gamintojo garantija fiziniams asmenims galioja 24 mėnesius, o juridiniams asmenims – 12 mėnesių.
 • 6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • 6.3. Pardavėjo pateiktos prekių nuotraukos ir vaizdai ar vaizdo įrašai yra skirti tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdiniai ar informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų išvaizda, spalva(os), užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Kilus klausimams, visada laukiame Jūsų skambučio telefonu arba el. paštu. 
 • 6.4. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
 • 6.5. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 • 6.6. Pardavėjas neatsako už prekių programinę įrangą ir jos pasikeitimus. Taip pat neatsako už galimus programinės įrangos sutrikimus. Šio tipo trūkumai negali būti laikomi prekių kokybės trūkumais.
 • 6.7. Nenustačius garantinio gedimo ar esant negarantiniam remontui Pardavėjas taiko 10.00 EUR fiksuotą mokestį už prekės diagnostiką, bei įvertinęs remonto kaštus pateikia pasiūlymą PIRKĖJUI kiek gali kainuoti NEGARANTINĖS prekės remontas. Negarantinis remontas tai dėl netinkamo / neteisingo PIRKĖJO prekės naudojimo atsiradęs gedimas (pvz. prietaisas naudotas ne pagal aprašyme pateiktus parametrus - didelėje drėgmėje, nors tai prekės aprašyme nenumatyta arba išoriniai pažeidimai dūžis, skilimas, taip pat gali būti netinkamas prekės eksploatavimas ir prasta priežiūra)
 • 6.8. Garantinių ir negarantinių prekių servisas vykdomas adresu: Danės g. 47, 92108 Klaipėda, įmonės UAB „Vilkaz“ patalpose, PIRKĖJAS prekes turi pristatyti prieš tai iš anksto susiderinęs el. parduotuvėje nurodytu el. paštu.
 • 6.9. Natūraliai susidėvinčioms ar sunaudojamoms (eksploatacinėms) medžiagoms, tokioms kaip spausdintuvų galvutėms, dažiklio kasetėms, procesorių, maitinimo, aušintuvų ir kitiems ventiliatoriams, baterijoms ir akumuliatoriams (tiek išoriniam, vidiniams ir integruotiems), įkrovikliams bei kartu komplektuojamiems aksesuarams taikomas trumpesnis nei pagrindiniam įrenginiui garantijos terminas, kuris nurodomas prekės aprašyme ar garantinėje pažymoje. Tuo atveju, jei toks terminas atskirai nenurodytas, gamintojo garantinis aptarnavimas pažymoje ar talone nurodytiems įrenginiams nėra taikomas. Visi trūkumai šalinami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.

 • 7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 • 7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
 • 7.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 • 7.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • 7.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • 7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • 7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
 • 7.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir laisvos formas prašymą kuriame nurodomas užsakymo numeris, gražinama prekė ir grąžinimo priežastys. 
 • 7.3.6. Grąžinant prekę būtina laikytis kitų prekių garantinio aptarnavimo ir gražinimo taisyklių kurios pateikiamos internetinėje svetainėje www.mimarket.lt/content/1-grazinimas-ir-garantija, o specialieji reikalavimai taikomi prekėms (jei tokie yra), pateikiami prie prekės aprašymo. 
 • 7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos (žr. 7.3. punkte).
 • 7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
 • 7.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 • 7.7. Tuo atveju kai prekei taikoma garantija, grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir laisvos formos prašymą kuriame nurodomas užsakymo numeris, aptarnavimui grąžinama prekė ir nurodomas prekės trūkumas/gedimas, dėl kurio prekė grąžinama garantiniam aptarnavimui. Pardavėjas įsipareigoja per protingą terminą pašalinti prekės trūkumus, o jei to padaryti nepavyksta atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis, o negalint to padaryti, grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Jei prekės trūkumas kartojasi Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. 
 • 7.8. Pirkėjas, visais atvejais, grąžinamas prekes turi pristatyti adresu Danės g. 47, 92108 Klaipėda.

8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

 • 8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • 8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
 • 8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
 • 8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 8.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • 8.6. Šalys nepatenkintos sprendimu turi teisę kreiptis elektronine ginču sprendimo platforma http://ec.europa.eu/odr/10.2. 
 • 8.7. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9. Rinkodara ir informacija.

 • 9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
 • 9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 • 9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, asmenims, kurie yra davę sutikimą gauti šią informaciją.
 • 9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
 • 9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. Baigiamosios nuostatos.

 • 10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 • 10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Visos taisyklės yra reglamentuotos LR įstatymais.